Kupując w sklepie TOMMI_WHITE zawierasz umowę sprzedaży z: Anna Pawelec TOMMI WHITE,ul.Polna 5d,08-103 Stare Iganie--- Odbiór osobisty --- Brak --- Płatność --- Termin płatności to 7 dni roboczych, priorytetowo traktujemy wplaty przez DotPay. Przy standardowym przelewie w tytule wpłaty zawsze podajemy nr zamówienia. NR KONTA TO : Anna Pawelec TOMMI WHITE,ul.Polna 5d,08-103 Stare Iganie ING Bank Slaski 69 1050 1894 1000 0092 0035 2095 .W przypadku aukcji na których występuje różna kolorystyka towaru,kiedy kupujący nie wybierze koloru, kolor zostanie wyslany losowo wybrany. W przypadku aukcji gdzie a towar udzielana jest gwarancja producenta,podstawą takowej jest wydruk z konta bankowego (jako firma wyłacznie wysyłkowa nie wystawiamy paragonów-jedynie faktury na życzenie klienta). --- Wysyłka --- Przesyłka zostanie wysłana na adres klienta podany w sklepie. . Jeśli paczka nie dojdzie do klienta w ciągu 5 dni od jej nadania, prosimy o kontakt,wysyłamy wtedy Państwu numer jej nadania. W przypadku zaginięcia, po 14 dniach od nadania paczki składamy reklamację na Poczcie i czekamy na rozstrzygnięcie sprawy. Wszystkie listy wysyłamy Pocztą Polską jako polecone-chyba że jest inaczej zaznaczone w aukcji oraz Inpostem i  kurierem FedEx. Wysyłki są realizowane codziennie w dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. --- Reklamacje --- Klient ma prawo do zwrócenia towaru wadliwego (wada ukryta), żądania jego wymiany, a także żądania zwrotu pieniędzy, o ile towar zwrócony jest wadliwy i zostanie sprzedającemu w stanie nie wskazującym na użycie i zgodnie z zasadami stosowanymi przez sprzedającego. Reklamację będą brane pod uwagę wyłącznie w przypadku wad ukrytych powstałych z winy producenta w towarze nie zużytym. . Reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z Ustawą Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Przedmioty do reklamacji przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą). Wysyłając paczkę do reklamacji proszę dołączyć do kartkę z opisem reklamacji, swoimi danymi oraz danymi do przelewu Odesłać ją można po wcześniejszej konsultacji i zgłoszeniu faktu reklamacji drogą mailową,pocztową lub telefoniczną. ---Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy--- W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@tommiwhite.pl . Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru-koszt ten ponosi Kupujący. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. --- Ochrona danych osobowych --- Składając zamówienie Klient wyrażacie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy TOMMI WHITE Anna Pawelec. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) --- Komentarze --- Komentarze wystawiamy drudzy po otrzymaniu komentarza od kupującego. Prosimy o kontakt jeśli z jakiegoś powodu chcesz nam wystawić negatywny komentarz Biorąc udział w naszych aukcjach zgadzasz się przestrzegać niniejszy regulamin. Prosimy o rozsądne dokonywanie zakupów! --- Postanowienia końcowe --- W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub właściwy dla miejsca wykonania umowy.